Vill du gå i terapi?

Ring eller skicka ett sms till mig på telefonnummer 0733-107 916, så hittar vi en tid för ett första samtal.

 

Vad är KBT?

Enligt Socialstyrelsen är kognitiv beteendeterapi "ett samlingsnamn för psykoterapier där man tränar på att använda sig av nya beteenden och tankemönster för att minska psykologiska problem". Det är en terapiform som kräver samarbete mellan klient och terapeut, ett aktivt samspel där klientens frågeställning och mål blir bådas intresse och ansvar. Det är också en terapiform som baseras på ett vetenskapligt synsätt och som under en längre tid varit, och fortsätter att vara,  aktuell för forskningen och därmed vilar metoden på evidens.

I dagens KBT kan en målbild för behandlingen vara att patienten uppnår så kallad "psykologisk flexibilitet", något som kan hjälpa individen att hantera smärtsamma känslor och tankar på andra sätt än de vi oftast ägnar oss åt, de strategier som känns så sköna i stunden men som oftast istället förstärker smärtan i det långa loppet. Till exempel överdrivet arbete, undvikande av situationer eller relationer, att dricka för mycket, använda droger eller att på ett destruktivt sätt leva ut alla sina känslor och oro, t ex för att bli övergiven. Du kan säkert komma på många fler...

Du behöver inte veta exakt varför du vill gå i terapi. Syftet kan både kännas och framstå som diffust i början. Ofta söker människor sig till det strukturerade samtal som en terapi innebär för att det som kanske behöver förändras, oavsett om det är tankar eller beteenden (oftast båda), ska bli tydligare och kunna formuleras i ord.

 

Hur går det till?

Även om alla terapeuter självklart har ett individuellt sätt att bemöta dig och det även kommer vara skillnad om du söker via primärvården eller om du går till en privat terapeut, så finns en bas i KBT som skall finnas med. Till exempel:

  • KBT är ett samarbete mellan dig som klient och din terapeut, räkna därför med uppgifter att genomföra mellan varje tillfälle och att få engagera dig i din process.
  • Behandlingen baseras på en fallkonceptualilsering, där terapeuten systematiskt samlar information om dig och ditt upplevda problem, för att få en uppfattning om hur problemen uppstått och vad som just nu gör att de fortsätter att störa ditt liv. Därefter läggs en behandlingsplan upp.
  • Behandlingen är strukturerad, både som helhet och i enskilda sessioner.

 

Hur lång tid tar det?

Varje session tar mellan 30 minuter och en timma, beroende på var du behandlas. Hur lång tid själva terapin tar avgörs av din problematik, men också av praktiska faktorer som om du får terapi via vårdcentralen eller om du söker privat. Är du osäker på hur länge du kan eller vill gå i terapi bör du alltid ta upp frågan med din terapeut.